Carin Aurelianus

carin_aurelianus_avers
carin_aurelianus_averscarin_aurelianus_revers


Carin Aurelianus
 
4,21 g / B.548 pl. LVI / SUP